+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Komt dit ziekteverzuim wel voor uw rekening?

Leer kennen wat je vooruit helpt en wat niet, kies dan het pad naar wijsheid 

Boeddha 

Het grote belang van controle van Ziektewet- en WGA beslissingen van het UWV 

Voor publiek verzekerden én eigenrisicodragers 

Stel, uw werknemer is ziek uit dienst gegaan en heeft aansluitend een Ziektewetuitkering ontvangen. Of uw werknemer was nog gezond toen hij uit dienst trad maar meldt zich in de weken daarna ziek bij het UWV. 
Indien de eerste ziektedag van uw werknemer tijdens het dienstverband met u is gelegen of in de vier weken na het einde daarvan (en de werknemer heeft nog geen WW uitkering ontvangen), dan ondervindt u daarvan financiële gevolgen, zowel als publiek verzekerde voor de Ziektewet als wanneer u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Die financiële gevolgen worden nog veel groter indien na afloop van de wachttijd van 104 weken, er een WGA uitkering wordt toegekend.
Het maakt daarbij niet uit of uw ex-werknemer één week of 20 jaar bij u in dienst was, de kosten van arbeidsongeschiktheid komen voor uw rekening. 

Als u te maken heeft met kosten van arbeidsongeschiktheid, kunt u groot belang hebben bij controle van de beslissingen van het UWV. Dat licht ik hieronder toe. 

Ziektewetuitkering

Indien u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, dan betaalt u de Ziektewetuitkering van uw ex-werknemers zelf. Ook blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. In de meeste gevallen zult u de uitvoering van de Ziektewet aan een gespecialiseerd bedrijf hebben uitbesteed.
Blijft uw ex-werknemer arbeidsongeschikt, dan zijn er verschillende toetsmomenten, zoals de zogeheten Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB) en bijvoorbeeld ook als uw bedrijfsarts vindt dat de Ziektewetuitkering moet stoppen.
Wordt de Ziektewetuitkering voortgezet, dan beoordeelt het UWV na twee jaar uw re-integratie inspanningen. Vindt het UWV deze onvoldoende, dan legt het een loonsanctie op (in de vorm van een doorbetalingsverplichting van de Ziektewet uitkering).
De beslissingen van het UWV hebben rechtstreeks financiële gevolgen voor uw onderneming. Door deze beslissingen in een bezwaarprocedure te laten controleren, krijgt u grip op het verloop van de Ziektewetuitkering, op de vraag of deze terecht door het UWV wordt voortgezet en daarmee ook op het al dan niet instromen in de WGA.    

Bent u geen eigenrisicodrager, maar publiek verzekerd voor de Ziektewet, dan is het UWV verantwoordelijk voor de toekenning en betaling van de Ziektewetuitkering én voor de re-integratie van uw ex-werknemer.
Komt die re-integratie niet van de grond en wordt de Ziektewetuitkering voortgezet, dan ondervindt u als middelgrote- of grote werkgever de financiële gevolgen daarvan twee jaar later, in de hoogte van de door u te betalen gedifferentieerde premie Whk Ziektewet.
Hoe hoger uw loonsom (in 2022 voor berekening van de premie Whk in 2024) boven de € 942.500,- ligt, des te zwaarder wordt u belast voor de Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers.
Tijdens de 104 weken arbeidsongeschiktheid neemt het UWV meerdere beslissingen, waaronder de toekenning van een Ziektewetuitkering, de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB) en na twee jaar ziekte, een WGA beslissing.
Van iedere beslissing krijgt u als belanghebbende een kopie, waartegen u bezwaar kunt aantekenen. 

Is bezwaar maken belangrijk? Jazeker!
Zo is het vaak de enige mogelijkheid om te laten onderzoeken of de ex-werknemer misschien al ziek was nog voordat hij bij u in dienst trad (dan hoort de ziekmelding voor rekening van de vorige werkgever te komen), een No-riskpolis had óf had moeten hebben (deze komt voor rekening van het UWV) of zich misschien vanuit de WW ziek heeft gemeld (ook deze komt voor rekening van het UWV). Een bezwaarprocedure geeft ook inzicht in de mate waarin een ex-werknemer door het UWV wordt begeleid. Vindt onvoldoende re-integratie plaats terwijl een ex-werknemer daar wel toe in staat is, of wordt een ex-werknemer niet voldoende medisch begeleid, dan is de kans op instroom in de WGA – en daarmee de omvang van uw schadelasten- vele malen  groter.
Toetsing van beslissingen van het UWV is daarom niet alleen belangrijk maar vaak ook noodzakelijk als u de kosten van arbeidsongeschiktheid en de schadelasten van Ziektewetuitkeringen wilt beheersen en beperken. 

Let op: de bezwaartermijn van een beslissing van het UWV is meestal 6 weken maar soms korter, namelijk 2 weken.

Als niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, dan kan later niet meer op de beslissing worden teruggekomen.
Heeft u een beslissing van het UWV ontvangen, bel mij dan zo snel mogelijk, zodat ik u kan adviseren over de vraag of het zinvol is daartegen bezwaar te maken. 

Vanuit jarenlange ervaring als advocaat en specialist ben ik uitstekend in staat om u of uw uitvoerder van de Ziektewet op maat te adviseren en te begeleiden bij procedures zoals de eerstejaars ziektewet beoordeling (EZWB), een toetsing verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar (TVB2) en andere beslissingen die tijdens de twee ziektejaren worden genomen, zoals een loonsanctie beslissing van het UWV. Het toetsen van deze beslissingen vormt een belangrijk onderdeel in het behouden of krijgen van grip op uw schadelasten en beperking ervan op de langere termijn. 

WGA uitkering

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan komt de WGA uitkering (maximaal) 10 jaar lang voor uw rekening. Het kan hier gaan om zieke werknemers die niet binnen twee jaar konden re-integreren, maar ook om werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en vanuit de Ziektewetuitkering vervolgens de WGA zijn ingestroomd. Het UWV stuurt u hiervoor een maandelijkse specificatie waarna de toegerekende lasten worden afgedragen. U kunt zich hiertegen verzekeren, maar feit is, dat als de WGA lasten stijgen, dat op termijn vaak leidt tot een hogere verzekeringspremie. Daarom heeft u als eigenrisicodrager belang bij het laten toetsen van WGA beslissingen van het UWV. 

Indien u publiek verzekerd bent voor de WGA en een middelgrote of grote werkgever bent, dan zult u 10 jaar lang de financiële gevolgen daarvan ondervinden in de vorm van de door u te betalen gedifferentieerde premie Whk voor de WGA. Voor de premie van 2024 geldt dat hoe hoger de premieplichtige loonsom boven de € 942.500,- ligt, des te hoger de door u te betalen gedifferentieerde premie zal zijn. Denk daarbij aan een premie van tienduizenden of honderdduizenden euro’s, per jaar en dat (maximaal) 10 jaar achtereen. Uw belang bij controle van beslissingen van de Belastingdienst en de Ziektewet- en WGA beslissingen van het UWV is dan noodzakelijk om uw onderneming gezond te houden. 

Graag deel ik mijn jarenlange ervaring en kennis als advocaat en specialist in WGA-, Ziektewet- en loonsanctiezaken met uw onderneming. Dat leidt in ieder geval tot een compleet overzicht van uw arbeidsongeschiktheidslasten. In de meeste gevallen wordt een kostenbesparing bereikt, voor de toekomst en vaak ook met terugwerkende kracht.    
De controle heeft niet zelden ook een gunstig gevolg voor uw (ex)werknemer, bijvoorbeeld wanneer een IVA uitkering kan worden bereikt. Deze uitkering komt niet langer voor uw rekening en levert uw ex-werknemer een 5% hogere uitkering op. 

Let op: WGA beslissingen hebben een bezwaartermijn van zes weken. 
Wilt u overzicht en regie op de kosten van Ziektewet- en WGA uitkeringen van (ex)werknemers en laten onderzoeken of een substantiële kostenbesparing tot de mogelijkheden behoort, neem dan zo snel mogelijk, bínnen de bezwaartermijn contact met mij op:

  • na ontvangst van de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst (deze ontvangt u, als het goed is, eind november, begin december 2022, maar ook daarna kunt u deze nog aan mij toesturen);
  • nadat u (als belanghebbende) een beslissing van het UWV over een Ziektewetuitkering of een WGA uitkering heeft ontvangen;
  • let wel: ook als er geen bezwaartermijn (meer) loopt, kan ik voor u onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om uw schadelasten voor de toekomst te beheersen en beperken.   
Overzicht, regie en kostenbesparing.

Zodat u uw medewerkers gezond en vitaal kunt houden en uw onderneming kunt laten groeien. 

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda

    Home » Rechtsgebieden en specialisaties » Komt dit ziekteverzuim wel voor uw rekening?