+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Het grote belang van controle van de beschikking Werkhervattingskas (Whk), mét een voorbeeld uit de praktijk!

door | 27 december 2021 | Artikelen

Afgelopen week kreeg ik weer een mooi voorbeeld onder ogen waaruit volgt hoe belangrijk het is om de ‘Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’, kort gezegd de premiebeschikking Whk 2022, te controleren.

Premie Whk 2022 WGA en Ziektewet

Net zoals ieder jaar, heeft u deze beschikking van de Belastingdienst eind november, begin december ontvangen. Hierin staat wat u in 2022 aan premie moet betalen omdat u (ex) werknemers heeft (gehad) die tijdens het dienstverband met u ziek zijn geworden en die vervolgens een Ziektewetuitkering en/of een WGA uitkering hebben ontvangen. Bent u publiek verzekerd voor de Ziektewet en de WGA en bent u een werkgever die in 2020 een premieplichtige loonsom had van € 882.500 of hoger, dan betaalt u mee aan deze verstrekte uitkeringen. Hoe hoger uw premieplichtige loonsom, des te forser is het bedrag dat voor uw rekening komt.

Abracadabra? Niet voor een specialist.

Voor menig werkgever is de beschikking van de Belastingdienst “abracadabra” en is niet of nauwelijks uit de beschikking af te leiden, of de inhoud slechts kleine, grote of heel grote financiële gevolgen voor u heeft. Een specialist kan u dat wel vertellen. Dat het belangrijk is om de beschikking te laten controleren blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld van nog geen week geleden.

Praktijkvoorbeeld

Wat deed zich voor:

o  een werkgever had in 2020 een premieplichtige loonsom van 1,4 miljoen euro en valt daarmee onder de categorie “middelgrote werkgever”;

o  deze werkgever had in 2016 een werknemer aangenomen die 56 jaar of ouder was en die daarvoor minimaal één jaar in de WW had gezeten. Voor deze werknemer geldt een zogeheten no-riskpolis en dat betekent, dat wanneer hij wegens ziekte uitvalt, hij recht heeft op een Ziektewetuitkering die door het UWV wordt betaald (dus ziekte komt niet of nauwelijks ten laste van de werkgever);

o  de werknemer valt ziek uit in 2018 en ontvangt vervolgens een Ziektewetuitkering vanuit het UWV;

o  na 104 weken ziektewetuitkering komt deze werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering.

Geen rekening gehouden met no-risk status

Tot zover lijkt alles goed te gaan, maar nu wordt de premiebeschikking Whk gecontroleerd. Hieruit blijkt, dat ofwel het UWV ten onrechte niet aan de Belastingdienst heeft doorgegeven dat het hier gaat om een Ziektewetuitkering die voor hún rekening (en niet van die van de werkgever) komt, ofwel de Belastingdienst heeft zelf een vergissing gemaakt. Wiens vergissing het ook is, het komt er in ieder geval op neer dat deze werkgever volgend jaar, in 2022, ruim € 6000 aan premie moet gaan betalen voor een arbeidsongeschiktheid die niet eens voor zijn rekening behoort te komen. Sinds kort ontvangt de werknemer een WGA uitkering en ook die wordt ten onrechte voor rekening van de werkgever gebracht.

Tegen deze beslissing zal dus tijdig bezwaar worden gemaakt (Let op: voor de meeste werkgevers loopt de bezwaartermijn af op of omstreeks 7 januari 2022, dus – vanaf het plaatsen van dit bericht – over anderhalve week). Maar deze vergissing in de premie voor 2022 roept de vraag op of een jaar geleden dezelfde vergissing is gemaakt en of iemand dat toen ook heeft gezien, bijvoorbeeld een adviseur of de accountant van de werkgever? Is dat niet het geval, dan hebben we het mogelijk al over € 12.000 of meer aan onterechte premie die ten laste van deze werkgever wordt gebracht.

Controle van de premiebeschikking Whk loont

Indien deze werkgever de premiebeschikking niet had laten controleren en niets had ondernomen, dan blijkt uit dit eenvoudige praktijkvoorbeeld, dat er jarenlang premies in rekening zijn- of worden gebracht voor uitkeringen die volgens de wet helemaal niet voor rekening van een werkgever mogen komen.

Als u zich realiseert dat, na twee jaar ziekte, de daaropvolgende kosten van arbeidsongeschiktheid gedurende 10 jaar lang voor uw rekening kunnen worden gebracht, dan kunt u zich voorstellen dat niets ondernemen tegen de jaarlijkse premiebeschikking op den duur vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s aan onterechte premie kost. En dat in de situatie waarin zowel de werkgever als de werknemer wisten van de no-riskstatus.

Tel daarbij op de gevallen waarin wij door controle van de premiebeschikking en de onderliggende Ziektewet – en WGA beslissingen er zelf achter komen dat een werknemer destijds al in aanmerking had moeten komen voor een door het UWV betaalde Ziektewetuitkering, wat ten onrechte niet is gebeurd. Dat betekent dat u als werkgever mogelijk al tijdens de 104 weken ziekte loon heeft doorbetaald waar dat voor rekening van het UWV behoorde te komen en mogelijk al jarenlang een Ziektewet – en/of WGA uitkering via de premiebeschikking in rekening gebracht krijgt. Het betreft hier geen incidenten.

Bezwaartermijn eindigt op of omstreeks 7 januari 2022

Daarom deze oproep aan werkgevers, hun accountants en adviseurs: u heeft nog anderhalve week om bezwaar te (laten) maken tegen de premiebeschikking Whk 2022 en door specialisten te laten controleren of de Ziektewet – en WGA uitkeringen die verantwoordelijk zijn voor de hoogte en stijging van de premie, terecht bij u in rekening worden gebracht. Die controle en de daarna in te zetten acties vereisen specifieke deskundigheid en ervaring. Voorkom dat er in de toekomst op enig moment wordt vastgesteld dat u in het verleden tienduizenden – of honderdduizenden euro’s ten onrechte heeft betaald op grond van beslissingen die niet (goed) zijn gecontroleerd.

Neem snel contact op

Bent u benieuwd of ook u forse besparingskansen laat liggen? Neem dan snel contact op en vraag naar een gratis quick scan. Contact

  Geschreven door Mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman

Maak nu een afspraak voor een gratis gesprek

Bel +31 (0)85-2007932  of plan een datum in mijn agenda