+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

Privacyverklaring Kantoor Mr. Lammers-Sigterman

In het kader van dienstverlening worden door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman persoonsgegevens verwerkt. Dat is ook het geval wanneer u deze website bezoekt. Deze verklaring geeft informatie over hoe Kantoor Mr. Lammers-Sigterman omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens

Kantoor Mr. Lammers-Sigterman
Postbus 255
3350 AG Papendrecht
Telefoon:
E-mailadres: info@kmls.nl

In deze privacyverklaring wordt toegelicht:

 • welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen uw persoonsgegevens verwerken;
 • aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt;
 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd;
 • wat uw privacy rechten zijn;
 • hoe u een klacht kunt indienen;
 • hoe wordt omgegaan met wijzigingen van deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en overige (contact) gegevens, zoals door de cliënt verstrekt;
 • gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande een wederpartij en derden, verstrekt door de cliënt, een wederpartij en/of een derde of wat uit openbare bron is verkregen;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer, zoals door de cliënt aan ons kantoor verstrekt;

De volgende verwerking van persoonsgegevens van derden, zoals personen (niet-zijnde cliënten) waarvan persoonsgegevens voorkomen in schriftelijke stukken die bij de behandeling van zaken aan ons ter hand gesteld worden, vindt plaats:

 • NAW-gegevens en overige contactgegevens;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan kantoor zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.

In zaken betreffende loonsancties, Ziektewet-, WIA-uitkeringen van (ex-) werknemers van cliënten verwerken wij medische gegevens van die (ex-) werknemers op grond van artikel 75a of 75b van de Ziektewet, artikel 104 of 105 WIA dan wel artikel 8:32 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij voor ons kantoor op grond van die wetsartikelen een verplichting tot geheimhouding kan gelden, die ook ten opzichte van onze cliënten geldt. De medische gegevens worden aan ons kantoor ter beschikking gesteld door het UWV, de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep of door de (ex-) werknemer zelf.

Verder worden de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van websitebezoekers verwerkt:

 • de gegevens die u invult op het contactformulier. Indien u na contact wilt dat uw gegevens definitief worden verwijderd, dan kunt u dat in een e-mail (info@klm.nl) laten weten;
 • gegevens betreffende het bezoek aan deze website, zoals verkregen van Google Inc.

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

Kantoor Mr. Lammers-Sigterman verwerkt cliëntgegevens en persoonsgegevens binnen de te behandelen zaken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u als cliënt of de belangen van een derde en/of met uw toestemming.

Cliëntgegevens

Het doel van de verwerking van cliëntgegevens is het uitvoeren van belangenbehartiging van de cliënt en de administratieve en financiële afhandeling hiervan.

Zaakgegevens

Ten behoeve van de belangenbehartiging van de cliënt kunnen, binnen een te behandelen zaak, persoonsgegevens worden verzameld over andere personen dan de cliënt. Persoonsgegevens worden door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld een van de volgende zijn:

 • het UWV, de rechtbank of de centrale Raad van beroep;
 • wederpartijen of gemachtigden van wederpartijen;
 • derde partijen ten behoeve van acquisitie

Doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden (“ontvangers” in de zin van de privacywetgeving) verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt hierbij denken aan het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met procedures of correspondentie met de wederpartij.

Indien op grond van artikel 75a of 75b van de Ziektewet, artikel 104 of 105 WIA dan wel artikel 8:32 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht medische gegevens van (ex-) werknemers van cliënten worden verwerkt, kan deze medische gegevens op de voet van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 12 mei 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT5740 worden gedeeld met hulppersonen, zoals onze medisch adviseur en onze arbeidsdeskundig adviseur, met dien verstande dat enige voor ons kantoor geldende geheimhoudingsverplichting ook zal gelden voor deze deskundigen als hulppersoon. Ook kunnen deze medische gegevens worden gedeeld met het UWV, de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet zouden prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van (wettelijke) taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Rechten van u als betrokkene

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u een schriftelijke aanvraag daartoe via een e-mail (info@kmls.nl) doen. De rechten die u heeft zijn hieronder weergegeven.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens Kantoor Mr. Lammers-Sigterman over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op een rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Het recht op gegevenswisseling (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman wilt beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman verwerkte persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Omdat Kantoor Mr. Lammers-Sigterman niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van het recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming

Wanneer Kantoor Mr. Lammers-Sigterman persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit schriftelijk aan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van hun rechten op basis van de algemene verordening gegevensbescherming

Kantoor Mr. Lammers-Sigterman stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. In zulke gevallen maakt Kantoor Mr. Lammers-Sigterman een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan.

Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Om te voorkomen dat wij informatie aan de verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van deze privacy verklaring

Het recht wordt voorbehouden om deze verklaring te wijzigen en op de website zal steeds de meeste recente versie van de onderhavige verklaring staan. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een betrokkene in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.