+31 (0)85-2007932 info@kmls.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

KANTOOR MR.LAMMERS-SIGTERMAN

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: de contractuele verhouding (waaronder begrepen mondeling gemaakte afspraken) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.2 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.
1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke – of rechtspersoon met wie Kantoor Mr. Lammers-Sigterman een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.4 Opdrachtnemer: Kantoor Mr. Lammers-Sigterman, gevestigd te Papendrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK nummer 84557206.

 

Artikel 2-Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en overeenkomsten – ook toekomstige – tussen opdrachtgever en Kantoor Mr. Lammers-Sigterman en eventuele daarmee verband houdende geschillen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Voorwaarden, bedingen en dergelijke die afwijken van deze voorwaarden, binden Kantoor Mr. Lammers-Sigterman niet, tenzij  deze afwijkingen door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Kantoor Mr. Lammers-Sigterman aanvaardt geen toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
2.4 Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2.5 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3- Algemeen

3.1 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overlijden, surseance van betaling, faillissement, onder curatele – of onderbewindstelling of liquidatie van opdrachtgever, alsmede indien ten laste van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.
3.2 Deze algemene voorwaarden worden op eerste verzoek aan opdrachtgever toegezonden en zijn opgenomen op de website van Kantoor Mr. Lammers-Sigterman.

 

Artikel 4 – Inschakeling van derden

4.1 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, indien dat voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is.
4.2 Inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden, noch voor schade die hiermee in verband staat.
4.4 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 5 – Honorarium   

5.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald door de bestede uren te vermenigvuldigen met het voor de opdracht geldende uurtarief.
5.2 Indien sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een spoedopdracht, kan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman een hoger uurtarief hanteren.
5.3 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is bevoegd de gehanteerde uurtarieven te herzien, waarbij in ieder geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.

 

Artikel 6 – Betaling   

6.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt eenmaal per maand, achteraf, het honorarium (te vermeerderen met btw en, indien van toepassing, kosten zoals verschotten) in rekening gebracht.
6.2 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is in voorkomende gevallen gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen voordat met werkzaamheden zal worden aangevangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
6.3 Kosten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman worden betrokken, worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Kantoor Mr. Lammers-Sigterman en de opdrachtgever is overeengekomen.
6.4 De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen. Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van Kantoor Mr. Lammers-Sigterman. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven.
6.5 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman de invorderingskosten (die ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag en ten minste € 125,- bedragen) te vergoeden, alsmede de geldende wettelijke (handels)rente. De rente wordt berekend vanaf de 15e dag na factuurdatum. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar omvatten ook advocaatkosten en zullen voor rekening van de opdrachtgever komen indien deze (geheel of in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
6.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman ten name van opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman nog op te stellen declaraties welke zien op verrichte diensten waarvan de kosten nog niet in rekening zijn gebracht.
6.7 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 

Artikel 7- Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman heeft tegenover opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting. Kantoor Mr. Lammers-Sigterman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door opdrachtgever beoogde doel.
7.2 Ten aanzien van door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman gratis verstrekte adviezen of mededelingen, mondeling of schriftelijk, wordt iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, uitgesloten.
7.3 De aansprakelijkheid van Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is gelimiteerd tot directe, materiële schade die is ontstaan door een aan haar toerekenbare tekortkoming.
7.4 Onder schade als bedoeld in 7.3 zijn aanspraken van derden mede begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Kantoor Mr. Lammers-Sigterman uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden, de door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
7.5 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend begrepen, gevolgschade zoals gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, fiscale nadelen en/of nadelen in de zin van sociale -en werkgeverspremies.
7.6 Indien de uitvoering van een opdracht door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kantoor Mr. Lammers-Sigterman wordt uitbetaald.
7.7 Indien geen uitkering krachtens de in artikel 7.6 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Kantoor Mr. Lammers-Sigterman in de desbetreffende zaak in de laatste twee maanden in rekening gebrachte bedrag aan honorarium.
7.8 Kantoor Mr. Lammers-Sigterman is niet aansprakelijk, indien een termijn wordt overschreden als gevolg van het niet tijdig – per e-mail – aan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman geven of bevestigen van een opdracht tot het instellen van een rechtsmiddel. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld uiterlijk drie werkdagen (gelegen op maandag tot en met vrijdag, niet zijnde feestdagen), vóór het verstrijken van de wettelijke termijn.
7.9 In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van opdrachtnemer, waaronder maar niet uitsluitend ziekte, alsmede in geval van overmacht van namens opdrachtgever ingeschakelde derden- is Kantoor Mr. Lammers-Sigterman gerechtigd ofwel, te harer keuze, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst ontbinden zonder daardoor schadeplichtig te worden.
7.10 Schade waarvoor Kantoor Mr. Lammers-Sigterman op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever die schade heeft vastgesteld of heeft kunnen vaststellen, schriftelijk aan Kantoor Mr. Lammers-Sigterman te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
7.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

 

Artikel 8- Klachten

8.1 Bij eventuele klachten over de dienstverlening of over de declaratie van Kantoor Mr. Lammers-Sigterman, dient de opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Mr. J.M. Lammers-Sigterman voor te leggen.
8.2 Klachten van opdrachtgever geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Kantoor Mr. Lammers-Sigterman op te schorten.

 

Artikel 9– Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst tussen Kantoor Mr. Lammers-Sigterman en de  opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat tussen Kantoor Mr. Lammers-Sigterman en opdrachtgever mocht ontstaan.

 

1 december 2021